8 Følger og rekker

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 8

  • finne og analysere rekursive og eksplisitte formler for tallmønstre med og uten digitale hjelpemidler, og gjennomføre og presentere enkle bevis knyttet til disse formlene
  • gjennomføre og gjøre rede for induksjonsbevis
  • summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker, og bruke dette til å løse praktiske problemer
  • regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter, bestemme konvergensområdet for disse rekkene og presentere resultatene

Eksamensoppgaver

finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kontakt læreren din ang. passord.