7 Differensiallikninger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 7

  • modellere praktiske situasjoner ved å omforme problemstillingen til en differensiallikning, løse den og tolke resultatet
  • løse lineære første ordens og separable differensiallikninger ved regning og gjøre rede for noen viktige bruksområder
  • løse andre ordens homogene differensiallikninger og bruke Newtons andre lov til å beskrive frie svingninger ved periodiske funksjoner
  • løse differensiallikninger og tegne retningsdiagrammer og integralkurver, og tolke dem ved å bruke digitale hjelpemidler
  • formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte