8 Differensiallikninger (eldre versjon)

kap 8 forside ♦ modellere praktiske situasjoner ved å omforme problemstillingen til en differensiallikning, løse den og tolke resultatet

♦ løse lineære første ordens og separable differensiallikninger ved regning og gjøre rede for noen viktige bruksområder

♦ løse andre ordens homogene differensiallikninger og bruke Newtons andre lov til å beskrive frie svingninger ved periodiske funksjoner

♦ løse differensiallikninger og tegne retningsdiagrammer og integralkurver, og tolke dem ved å bruke digitale hjelpemidler

♦ formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte

Nedenfor finner du en artikkel av Tore Oldervoll. Han har også skrevet et tillegg til delkapittel 8.1 for elevene. Det finner du i Vedlegg.

Interaktive oppgaver

  • Svingninger (ggb)